در حال بارگذاری ...
 • استان تهران

  مرکز: تهران
  مساحت: 13692.413 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 13422366
  جمعیت 1390: 12183391
  جمعیت 1395: 13267637
  جمعیت روستایی  1395: 814698
  تعداد شهرستان ها: 16
  تعداد بخش ها: 33
  تعداد شهر: 42
  تعداد دهستان ها: 71
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 741
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 293