در حال بارگذاری ...
 • استان خراسان جنوبی

  مرکز: بیرجند
  مساحت: 95388 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 636420
  جمعیت 1390: 662534 
  جمعیت 1395: 768898
  جمعیت روستایی  1395: 315070
  تعداد شهرستان ها: 11
  تعداد بخش ها: 25
  تعداد شهر: 28
  تعداد دهستان ها: 61
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 1781
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 1779