در حال بارگذاری ...
 • استان خراسان رضوی

  مرکز: مشهد
  مساحت: 118851.438 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 5593079
  جمعیت 1390: 5994402 
  جمعیت 1395: 6434501
  جمعیت روستایی  1395: 1733121
  تعداد شهرستان ها: 28
  تعداد بخش ها: 70
  تعداد شهر: 73
  تعداد دهستان ها: 164
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 3281
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 4110