در حال بارگذاری ...
 • استان مرکزی

   

  مرکز: اراک
  مساحت: 29128 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 1351257
  جمعیت 1390: 1413959
  جمعیت 1395: 1429475
  جمعیت روستایی  1395: 329690
  تعداد شهرستان ها: 12
  تعداد بخش ها: 23
  تعداد شهر: 33
  تعداد دهستان ها: 66
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 1166
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 438