در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • عوامل کاهش عملکرد دانه گندم دیم و آبی در منطقه گنبد

  در سال های اخیر تنش های محیطی تاثیر زیادی در کاهش تولید گندم در بیشتر اراضی زراعی گندم داشتند و علل این کاهش را می توان در چگونگی گسترش ریشه گندم و فعالیت آن در جذب آب و عناصر غذایی مورد نیاز گندم جستجو نمود.

  اندام مهم گیاه، پایه تولید می باشد و نقش مهمی درفرایند های مختلف تشکیل اندام رویشی وزایشی و در نهایت عملکرد دانه گندم دارد. ریشه برای جذب آب، عناصر غذایی و اکسیژن از خاک به محیطی احتیاج دارد که امکان نفوذ و گسترش آن را در خاک فراهم نماید و هر گونه محدودیت در رشد ونمو ریشه وگسترش و فعالیت آن در خاک، مستقیم بر تولید گندم تاثیر می گذارد. خاکهای منطقه بدلایل ذیل شرایط مناسب را برای ریشه گندم فراهم نمی کنند و موجب کاهش عملکرد مخصوصا در سالهای نامساعد می نمایند.

  1- در اثر کشت های مستمر، آبیاری غرقابی و به روش نادرست و لخت ماندن زمین به مدت طولانی و وزش بادهای تند در منطقه، خاک های زراعی منطقه در بیشتر اراضی دچار فرسایش شدید شده اند و این امر موجب کاهش حاصخیزی طبیعی خاکها شده و رشد، گسترش و فعالیت ریشه ها را بامشکل جدی مواجه می سازد و بوته های گندم در این نوع خاکها قادر به تحمل تنش های محیطی کوتاه مدت نیز نمی باشند.

  2- تخریب ساختمان خاک در اثر انجام شخم غلط ودر زمان نامناسب، آبیاری غرقابی مخصوصا در تناوب باکشت شالی، مصرف بی رویه کودهای شیمیائی و از بین رفتن مواد آلی، شرایط بسیار نامناسب برای گسترش و فعالیت ریشه به علت خفگی و کمبود اکسیژن وفشردگی خاک بوجود می آید.

  3- به علت فشرده شدن خاک در عمق های سطحی و سله بندی سفت در سطح خاک در اثر بارندگی های پی در پی زمین به طور سریع به حالت اشباع از رطوبت می رسد و در صورت ادامه بارندگی حالت آب ماندگی در سطح زمین بوجود می آید. برای مدتی بوته های گندم دچار تنش خفگی و کمبود اکسیژن قرار می گیرند و این تنش در مراحل مختلف رشد تاثیر متفاوتی بر عملکرد گندم از نظر کاهش تولید می گذارد.

  4- کاهش ماده آلی در سطح خاک ها و تجمع نمکها در این لایه موجب تشکیل سله های سخت و ضخیم در اثر افزایش گرما و بروز خشکی می شود و انجام آبیاری در این حالت باعث نفوذ بسیار کند آب در خاک می گردد و گندم در این هنگام اگر در مرحله خوشه دهی باشد به علت ایجاد خفگی ودر شرایط گرما بوته ها سریع خشک شده و خوشه های گندم سفید می شود.

  5- وقوع بارندگی های پی در پی و آبیاری با روش های غیر صحیح، راندمان کود های شیمیایی مصرف شده را شدیداکاهش می دهند. راندمان کود های شیمیایی در اثر شستشو و حالت ماندابی کاهش می یابد و گندم در مراحل بحرانی رشد ونمو دچار کمبود عناصر غذایی می شود.

  6- در شرایط نامناسب برای گسترش و فعالیت ریشه در خاک، خسارت و فعالیت عوامل بیماریزای ریشه افزایش می یابد. در این نوع اراضی گندم بخصوص در مرحله خوشه دهی سریع دچار پوسیدگی می شود.

  7- در شرایط دیم چون خاکها ظرفیت کافی در ذخیره و نگهداری آب را ندارند.لذا در شرایط وقوع تنش های کوتاه مدت بوته های گندم قادر به تکمیل کردن مراحل مختلف رشد و نمو نیستند و با تولید محدود مواجه می شوند.

  منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید