در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

  پنجه زنی در گندم پس از رسیدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد. پنجه از جوانه های واقع در محور برگهای تحتانی بوجود می آید. قسمت عمده عملکرد دانه گندم از پنجه های دارای خوشه بدست می آید.

  پنجه زنی در گندم پس از رسیدن گندم به مرحله 3 تا 4 برگی شروع می شود و هر پنجه تولید شده در شرایط رشد و نمو مساعد مطلوب می تواند یک خوشه بدهد. پنجه از جوانه های واقع در محور برگهای تحتانی بوجود می آید. قسمت عمده عملکرد دانه گندم از پنجه های دارای خوشه بدست می آید. در شرایط طبیعی بیش از 70 درصد عملکرد دانه گندم را پنجه تشکیل می دهند. پنجه زنی گندم را قادر به سازگار شدن گیاه در برابر شرایط محیطی مختلف می نماید. در شرایط رشد و نمو ضعیف و کمبود رطوبت و مواد غذایی قدرت پنجه زنی کاهش می گردد. با تشکیل پنجه زیاد در شرایط مساعد، عملکرد بالقوه گندم نیز افزایش می یابد.

  تاریخ کاشت بر تشکیل پنجه در گندم تاثیر زیادی می گذارد. وقتی بذر گندم در دوره مطلوب کاشته شود توان گندم در تشکیل پنجه های زیاد بیشتر می شود. در شرایط کشت زود هنگام گندم فرصت بیشتری برای تشکیل پنجه دارد و ممکن است با تشکیل پنجه بیش از حد موجب رقابت شدید شده و با تخلیه سریع رطوبت خاک احتمال کاهش عملکرد دانه بیشتر می گردد. در بذر کاری دیر هنگام نیز گندم فرصت کمی برای تشکیل پنجه دارد و در نتیجه با کاهش تعداد خوشه در واحد سطح عملکرد دانه گندم نیز تنزل می یابد.

  تعدادی از پنجه های تشکیل شده بدلایل مختلف ممکن است از بین بروند و قادر به تولید خوشه نباشند.

  اگر در طی فصل پائیز پنجه خیلی کمی تشکیل شود ممکن است در فصل بهار پنجه های اضافی بوجود می آید که این پنجه ها کارایی خیلی کمتر نسبت به پنجه های تشکیل شده در پائیز دارند.

  پنجه ها هر چه دیر تر و نزدیک به بهار تشکیل شوند خوشه های کوچک تولید می کنند و شاخص برداشت کمتری دارند.

  بنابراین تاریخ کاشت تاثیر زیادی بر تشکیل پنجه و در نهایت روی عملکرد دانه گندم دارد.

  منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید