در حال بارگذاری ...
 • جهت استفاده از ابزارک اوقات شرعی در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید

 • توصیه کود های تقویتی محصولات گل سم برای زراعت گندم

  گندم در هر یک از مراحل رشد اقدام به تولید یکی از اجزا عملکرد می نماید. گندم از مرحله شروع تشکیل برگ چهارم اقدام به تولید پنجه می نماید و این عمل بسته به موقعیت محل ممکن است یک یا چند ماه به طول به کشد. هر چه در دوره پنجه زنی، تعداد پنجه بیشتری تولید شود احتمال افزایش تعداد خوشه زیادتر می شود. در مرحله پنجه زنی،گندم با تولید ریشه بیشتر تحمل گندم را در مراحل رشد بعدی نسبت به تنش های محیطی افزایش می دهد و امکان جذب زیادتر آب و عناصر غذایی از خاک را فراهم می نماید.

  گندم در هر یک از مراحل رشد اقدام به تولید یکی از اجزا عملکرد می نماید. گندم از مرحله شروع تشکیل برگ چهارم اقدام به تولید پنجه می نماید واین عمل بسته به موقعیت محل ممکن است یک یا چند ماه به طول به کشد. هر چه در دوره پنجه زنی، تعداد پنجه بیشتری تولید شود احتمال افزایش تعداد خوشه زیادتر می شود. در مرحله پنجه زنی،گندم با تولید ریشه بیشتر تحمل گندم را در مراحل رشد بعدی نسبت به تنش های محیطی افزایش می دهد و امکان جذب زیادتر آب و عناصر غذایی از خاک را فراهم می نماید.

  از مرحله تشکیل برگ چهارم تا اواخر پنجه زنی

  در این دوره برای افزایش تعداد پنجه و رشد بیشتر ریشه در مناطق دارای مواد آلی کم در خاک ها

  ترکیب فرتی گل یونی گل توصیه می شود.

  در مناطق دارای خاک های بسیار قلیایی و سابقه کشت مکرر گندم،ترکیب فرتی گل روی رایان توصیه می گردد.

  در مناطق دارای خاک های بسیار قلیایی با سابقه کمبود آهن،ترکیب فرتی گل روی رایان کود آهن سلطان توصیه می شود.

  در مناطق دارای مشکل شوری و خشکی موقت،ترکیب تکامین گل آمین توصیه می شود.

  اگر در این دوره،بارندگی متوالی،آب و هوای ابری و مرطوب طولانی شود، ترکیب تکامین گل آمین توصیه می شود.

  در این دوره گندم به عناصر غذایی برای تشکیل ریشه و تولید پنجه و ذخیره مواد غذایی نیاز زیادی دارد و این نیاز را می توان با استفاده از کود های تقویتی تکامین، گل آمین، فرتی گل، یونی گل، روی رایان و کود آهن سلطان به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر تامین نمود.

  مرحله ساقه رفتن

  در این مرحله پنجه های تولید شده به ساقه های دارای خوشه تبدیل می شوند و افزایش خوشه در واقع در این مرحله تعیین می شود و هرنوع کمبود غذایی به خصوص ازت در این مرحله می تواند موجب تولید ساقه بدون خوشه شود.

  در این مرحله در وهله اول ترکیب تکامین گل آمین توصیه می شود و در ادامه ترکیب فرتی گل یونی گل برای تکمیل غذایی به کار می رود. در صورت نیاز منطقه با توجه به شرایط خاک از نظر قلیایی بودن و آب و هوای مرطوب و ابری وسردی خاک می توان به ترکیب های فوق روی رایان و کود آهن سلطان نیز افزود.

  مرحله تشکیل بند های اول و دوم ساقه

  در این مرحله اندازه خوشه شکل می گیرد و هر نوع کمبود عناصر غذایی به خصوص ازت می تواند موجب کوچک شدن خوشه گردد.

  در این مرحله در صورت احتمال کمبود ازت و یا افزایش سرعت رشد گیاه ترکیب تکامین گل آمین ویا فرتی گل یونی گل و یا تکامین یونی گل ویا گل آمین فرتی گل توصیه می شود. در صورت نیاز منطقه با توجه به شرایط خاک از نظر قلیایی بودن و آب و هوای مرطوب و ابری وسردی خاک می توان به ترکیب های فوق روی رایان و کود آهن سلطان نیز افزود.

  مرحله بند سوم و چهارم ساقه و شکم بستن

  در این مراحل اندام گل و سنبلچه های گندم تشکیل شده و به رشد کامل می رسند و هر نوع کمبود عناصر غذایی در این مراحل می تواند موجب کاهش تعداد سنبلچه ودر نهایت سبب کاهش تعداد دانه در خوشه شود.

  ترکیب تکامین گل آمین و یا گل آمین فرتی گل و یا گل آمین یونی گل توصیه می شود.

  مرحله بعد از ظهور خوشه

  در این مرحله با سبز نگه داشتن برگهای فوقانی و طولانی نمودن دوره سبز برگهای پرچم می توان وزن و پروتئین دانه گندم را افزایش داد.

  برای این مرحله ترکیب تکامین گل آمین و یا تکامین یونی گل و یا تکامین فرتی گل می توان توصیه نمود.

  در ضمن توصیه های کود را قبل از رسیدن گندم به مراحل بحرانی ذکر شده در فوق بایستی بکار برد.

  کود های برگی بیشترین اثر خود روی افزایش عملکرد دانه گندم را در چند نوبت مصرف نشان می دهند. بنابراین با توجه به مراحل مهم تشکیل دهنده اجزا عملکرد اقدام به توصیه به موقع مصرف کود های برگی به عمل آید.

  برای مقابله با هر نوع تنش کوتاه مدت و حفظ رشد فعال در طول دوره رشد گندم می توان از کود های تقویتی به خصوص از تکامین و گل آمین استفاده نمود.

  منبع: پایگاه تخصصی دانش کشاورزی 


 • جهت استفاده از ابزارک قیمت نهاده ها در سایت یا وبلاگتان اینجا کلیک کنید