در حال بارگذاری ...
 • آذربایجان شرقی

  مرکز: تبریز
  مساحت: 45490.89 کیلومترمربع
  جمعیت 85: 3603456
  جمعیت 90: 3724620 
  جمعیت 95: 3909652
  جمعیت روستایی  95: 1100220
  تعداد شهرستان ها: 20
  تعداد بخش ها: 44
  تعداد شهر: 62
  تعداد دهستان ها: 142
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 2710
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 366