در حال بارگذاری ...
 • البرز

  مرکز: کرج
  مساحت: 5121.694 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 2227458
  جمعیت 1390: 2412513
  جمعیت 1395: 2712400
  جمعیت روستایی  1395: 199559
  تعداد شهرستان ها: 6
  تعداد بخش ها: 13
  تعداد شهر: 17
  تعداد دهستان ها: 29
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 332
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 141