در حال بارگذاری ...
 • استان ایلام

  مرکز: ایلام
  مساحت: 20138 کیلومترمربع
  جمعیت 1385: 545787
  جمعیت 1390: 557599
  جمعیت 1395: 580158
  جمعیت روستایی  1395: 184444
  تعداد شهرستان ها: 10
  تعداد بخش ها: 26
  تعداد شهر: 25
  تعداد دهستان ها: 49
  تعداد روستاهای دارای جمعیت: 676
  تعداد روستاهای فاقد جمعیت: 406