شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٦
The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. line:20001 mogh=Columes Data
rural_p.ostan as my0_1,'isdbnull' as my0_4,rural_p.shahrestan as my1_1,'isdbnull' as my1_4,rural_p.bakhsh as my2_1,'isdbnull' as my2_4,rural_p.dehestan as my3_1,'isdbnull' as my3_4,rural_p.abadi as my4_1,'isdbnull' as my4_4,rural_p.khanevar as my5_1,'isdbnull' as my5_4,rural_p.jamieyat as my6_1,'isdbnull' as my6_4 from rural_p
سایت های مرتبط
ffddf
ffddf
نهاده های کشاورزی
اوقات شرعی روستاها
---
 © roostanet.ir. All rights reserved.